Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
Α) Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
Β) Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
Γ) Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
2) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
Α) Είναι σταθερό.
Β) Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Γ) Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
3) Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου απο/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
Α) Χρόνος οδήγησης.
Β) Άλλη εργασία.
Γ) Διάλειμμα.
4) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
Α) 21 ωρών.
Β) 24 ωρών.
Γ) 30 ωρών.
5) Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Α) Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Β) Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Γ) Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
6) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Α) Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Β) Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Γ) Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
7) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Α) Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
Β) Πρέπει πάντοτε να προτιμάται.
Γ) Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
8) Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:
Α) Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
Β) Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
Γ) Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
9) Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
Α) Ασθένεια του πνεύματος.
Β) Φυσική αντίδραση.
Γ) Ασθένεια του σώματος.
10) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Α) Πριν από κάθε διαδρομή.
Β) Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Γ) Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
11) Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
Α) Απώλεια σωματικού βάρους.
Β) Αύξηση σωματικού βάρους.
Γ) Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
12) Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του:
Α) θετικό.
Β) Αρνητικά.
Γ) θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
13) Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
Α) Δύναμη βαρύτητας.
Β) Φυγόκεντρος δύναμη.
Γ) Ελκτική δύναμη.
14) Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
Α) Συγκοινωνία.
Β) Μεταφορά λουομένων.
Γ) Μεταφορά μαθητών.
15) Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
Α) Αυτόνομη.
Β) Συνδυασμένη.
Γ) Τακτική.
16) Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
Α) 100.
Β) 112.
Γ) 911.
17) Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:
Α) Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
Β) Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Γ) Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
18) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
Α) Αιολική ενέργεια.
Β) Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Γ) θερμότητα.
19) Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
Α) Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
Β) Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Γ) Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
20) Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
Α) Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Β) Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Γ) Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
21) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
Α) Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Β) Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Γ) Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
22) Η ύπαρξη πρόσθετης αποσκευοφόρου:
Α) Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Β) Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Γ) Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
23) Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:
Α) Οι έγκυες γυναίκες.
Β) Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 m.
Γ) Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.
24) Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
Α) Πρέπει να κοιμάται.
Β) Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Γ) Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
25) Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
Α) Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
Β) Εκτυπώσει ίο σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Γ) Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
26) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
Α) 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Β) Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
Γ) Μίας ημερολογιακής ημέρας.
27) Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
Α) Απογευματινές.
Β) Μεσημβρινές.
Γ) Πρωίες πρωινές.
28) Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Α) Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
Β) Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Γ) Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
29) Οι οδικές επιβατικές μεταφορές:
Α) Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
Β) Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
Γ) Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
30) Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
Α) Οδικής ασφάλειας.
Β) Συντήρησης του οχήματος.
Γ) Αντιμετώπισης της ανεργίας.
31) Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
Α) Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Β) Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Γ) Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
32) Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
Α) Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Β) Σε υψηλές θερμοκρασίες.
Γ) Σε καιρό βροχής.
33) Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:
Α) Αυτόνομων μετακινήσεων.
Β) Διεθνών μετακινήσεων.
Γ) Έκτακτων μετακινήσεων.
34) Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
Α) 24 και 45 λεπτών.
Β) 24 και 45 ωρών.
Γ) 24 και 48 ωρών.
35) Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
Α) Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Β) Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Γ) Του κινητήρα και των τροχών.
36) Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
Α) Της καταπόνησης των τροχών.
Β) Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Γ) Της κατανάλωσης καυσίμου.
37) «Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
Α) Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
Β) Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Γ) Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
38) Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
Α) Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Β) Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Γ) Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
39) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κινδύνου:
Α) Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
Β) Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
Γ) Τίθεται σε λειτουργία το abs.
40) Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
Α) Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Β) Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
Γ) Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν ή όχι.
41) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
Α) Τους μετακινήσετε άμεσα.
Β) Τους κρατάτε ζεστούς.
Γ) Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
42) Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
Α) Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Β) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Γ) Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
43) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
Α) 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Β) 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Γ) 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
44) «Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
Α) Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
Β) Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Γ) Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
45) Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
Α) Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
Β) Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Γ) Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.
46) Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
Α) Απαγορεύεται.
Β) Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Γ) Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
47) Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
Α) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Β) Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c.
Γ) Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c.
48) Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
Α) Μόνο από τον οδηγό.
Β) Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Γ) Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
49) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
Α) Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Β) Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Γ) Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
50) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
Α) Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Β) Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Γ) Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
51) Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
Α) 56 ώρες.
Β) 58 ώρες.
Γ) 50 ώρες.
52) Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
Α) Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Β) Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Γ) Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
53) Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
Α) Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
Β) Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
Γ) Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του.
54) Η διοίκηση μίας μεταφορικής επιχείρησης αποτελείται συνήθως από:
Α) Τον οδηγό και το συνοδηγό.
Β) Τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο.
Γ) Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα.
55) Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
Α) Αύξησης της θερμοκρασίας.
Β) Πτώσης της πίεσης.
Γ) Πτώσης της θερμοκρασίας.
56) Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
Α) Αυτόνομη.
Β) Συνδυασμένη.
Γ) Δωρεάν.
57) Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
Α) Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
Β) Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Γ) Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
58) Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:
Α) Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
Β) Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
Γ) Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
59) Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
Α) Ο οδηγός του λεωφορείου.
Β) Ο οδηγός του φορτηγού.
Γ) Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
60) Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
Α) Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
Β) Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
Γ) Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.