Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
2) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού,
Α) μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Β) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Γ) όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη
3) Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει
Α) τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
Β) τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
Γ) τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα
4) Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 10 χρόνια
Γ) 15 χρόνια
5) Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών
Α) χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς
Β) για κοινωφελείς σκοπούς
Γ) για ανώφελους σκοπούς
6) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε
Α) οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ
Β) δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ
Γ) χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα
7) Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Α) Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα
Β) Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα
Γ) Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων
8) Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
9) Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την τριβή σε
Α) ανωφέρεια
Β) κατωφέρεια
Γ) στροφή
10) Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται
11) Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
Β) η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c
Γ) η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c
12) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών
Β) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Γ) είναι λιγότερο θορυβώδης
13) Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο
Α) 100
Β) 112
Γ) 911
14) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) «εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι
15) Το σύστημα ALB είναι μια ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο
Β) το συντελεστή πρόσφυσης
Γ) την ταχύτητα
16) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) παρεμβαίνει
Α) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών
Β) στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου
Γ) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπίσθιων ελαστικών
17) Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
Α) στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
Β) στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
Γ) στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
18) Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν
Α) η διαδρομή γίνεται στην επαρχία
Β) οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης
Γ) η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό
19) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών
Β) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών
Γ) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα
20) Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν
Α) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δε λειτουργεί
Β) γίνεται αλλαγή λαδιών
Γ) το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
21) Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση
Α) το πολύ 45 ωρών
Β) τουλάχιστον 33 ωρών
Γ) τουλάχιστον 57 ωρών
22) Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας
Α) 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών
Β) 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών
Γ) 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών
23) Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
Α) Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το carnet ΑΤΑ
Β) Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη
Γ) Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ
24) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί
Α) με άμεση και απότομη πέδηση
Β) με σταθερό κράτημα του τιμονιού
Γ) με άναμμα του δεξιού φλας
25) Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει σε
Α) μείωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Β) βελτίωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Γ) μείωση του χρόνου αντίδρασης και ενδεχομένως σε υπερδιέγερση
26) Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται
Α) από τον τύπο και το βάρος του οχήματος
Β) από την ταχύτητα του οχήματος
Γ) από τα σημεία αγκύρωσης
27) Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα,
Α) υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις
Β) υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης
Γ) δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
28) Οι κουρτίνες
Α) χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου
Β) προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες
Γ) ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο
29) «Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση
Α) του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος
Β) της φέρουσας ικανότητας του άξονα
Γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
30) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται
Α) στον κινητήρα
Β) στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες
Γ) στο κέντρο βάρους
31) Η εργονομία ασχολείται με
Α) τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές αγαθών
Β) το εργατικό δίκαιο
Γ) τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας
32) Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά
Α) τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων
Β) τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς
Γ) την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων
33) Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη
Β) Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα
Γ) Να μην εκτελέσει τη μεταφορά
34) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι
Α) προαιρετικός
Β) υποχρεωτικός
Γ) υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές
35) Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτά βάρος άνω
Α) του 1,5 τόνου
Β) των 3,5 τόνων
Γ) των 7 τόνων
36) Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο
Α) δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
Β) τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος
Γ) τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
37) Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται
Α) μόνο από τα ΦΔΧ
Β) μόνο από τα ΦΙΧ
Γ) από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις
38) Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου
Α) μικρότερο
Β) ίσο
Γ) μεγαλύτερο
39) Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή,
Α) το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
Β) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Γ) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
40) Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους
Α) οδικής ασφάλειας
Β) συντήρησης του οχήματος
Γ) αντιμετώπισης της ανεργίας
41) Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με
Α) τον οδηγό μόνο
Β) το όχημα μόνο
Γ) τον οδηγό και το όχημα
42) Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα
Α) των κιλών του
Β) της ύλης του
Γ) του όγκου του
43) Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ
Α) 24 και 45 λεπτών
Β) 24 και 45 ωρών
Γ) 24 και 48 ωρών
44) Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
45) Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση
Α) CMR
Β) adr
Γ) TIR
46) Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί
Α) φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων
Β) γενικότερη αναβάθμιση
Γ) γενικότερη υποβάθμιση
47) Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από
Α) τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές
Γ) τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές
48) Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε
Α) ένα χρόνο
Β) έξι μήνες
Γ) δύο χρόνια
49) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
50) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να
Α) του ρίξετε παγωμένο νερό
Β) το ανασηκώσετε
Γ) το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο
51) Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός
Α) ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
Β) ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου
Γ) ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων
52) Σε περίπτωση σύγκρουσης, η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας
Α) ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του
Β) «μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του
Γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου
53) Το πιστοποιητικό EUR.1
Α) δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
Β) εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων
Γ) μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
54) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) το σβήσιμο του τσιγάρου
Β) η αφαίρεση των υποδημάτων των τραυματιών
Γ) η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών
55) Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για
Α) επιβράδυνση
Β) στροφή
Γ) επιτάχυνση
56) Η πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο)
Α) λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική
Β) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική
Γ) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι μηχανική
57) Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται
Α) μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
Β) αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου
Γ) μείωση του κόστους συντήρησης
58) Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές.
Α) Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα
Β) Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
Γ) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο
59) Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
Α) στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
Β) στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δυο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
Γ) σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
60) Ο τύπος επιβραδυντή που μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι
Α) το μηχανόφρενο
Β) ο υδραυλικός
Γ) ο ηλεκτρομαγνητικός