Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου
Α) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Β) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Γ) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
2) Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
3) Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά
Α) άνω των 3,5 τόνων
Β) κάτω των 3,5 τόνων
Γ) άνω των 7 τόνων
4) Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, ης μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
5) Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
Α) η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
Β) ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
Γ) ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
6) Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι
Α) η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη
Β) η χημική, η θερμική, η ελκτική
Γ) η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
7) Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους
Α) 3,5 τόνους
Β) 4,5 τόνους
Γ) 5 τόνους
8) Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία
Α) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών, εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος
Β) σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας
Γ) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο
9) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR)
Α) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας
Γ) εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας
10) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς φορτηγών είναι
Α) 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
Β) 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
Γ) 0,30 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
11) Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε
Α) ένα χρόνο
Β) έξι μήνες
Γ) δύο χρόνια
12) Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
Α) εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο
Β) εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
13) Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν σε
Α) αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) υδροπνευματικό σύστημα φρένων
14) Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών
Α) αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης
Β) ανάβουν τα φώτα πέδησης
Γ) απενεργοποιείται αυτόματα το ABS
15) Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι
Α) η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
Β) η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα
Γ) ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
16) Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι
Α) ο δυνατός καφές
Β) ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού
Γ) ο ολιγόλεπτος ύπνος
17) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει
Α) μειώνεται
Β) αυξάνεται
Γ) δε μεταβάλλεται
18) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο μέγιστο
Α) απόβαρο
Β) ωφέλιμο φορτίο
Γ) μεικτό βάρος
19) Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων
Α) εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών
Β) εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας
Γ) καταγράφεται στον ταχογράφο και παραγράφεται
20) Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο
Α) προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Β) αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Γ) προς το εσωτερικό της στροφής
21) Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος
Α) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος
Β) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
Γ) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
22) Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από
Α) τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές
Γ) τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές
23) Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών
Β) περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου
Γ) περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών
24) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) υποκαθιστά
Α) τον αναστολέα διαφορικού
Β) το ABS
Γ) τους μειωτήρες κινητήριων αξόνων
25) Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
Α) 1/1/2006
Β) 1/5/2006
Γ) 1/6/2006
26) Σύνθετες μεταφορές είναι
Α) οι διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές
Β) οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές
Γ) όσες διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς
27) Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυματισμός. Ποινικά δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός
Α) δεν είχε ασφάλιση
Β) είχε καταναλώσει αλκοόλ
Γ) είναι επαγγελματίας
28) Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά
Α) τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων
Β) τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς
Γ) την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων
29) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
30) Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνησή του, μπορεί να είναι
Α) η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος
Β) η ισχύς και η απόδοση
Γ) η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
31) Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
Α) τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
Β) το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
Γ) τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
32) Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που
Α) έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς
Β) έχουν μόνο υλικές ζημιές
Γ) συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί
33) Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από
Α) ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο
Β) ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο
Γ) ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο
34) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από
Α) την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου 6άρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
35) Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση
Α) έχει μικρότερη απόδοση
Β) έχει μεγαλύτερη απόδοση
Γ) έχει ίδια απόδοση
36) Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι
Α) τα έργα υποδομής
Β) οι καιρικές συνθήκες
Γ) ο άνθρωπος
37) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
Α) των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h
Β) που υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης
Γ) που κινούνται εντός ακτίνας 60 km. από τη βάση τους
38) Οι κουρτίνες
Α) χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου
Β) προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες
Γ) ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο
39) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι
Α) 1/2 λίτρο
Β) 1 λίτρο
Γ) 2 λίτρα
40) Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία,
Α) τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου
Β) τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου
Γ) Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου
41) Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
42) Το ASR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
43) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού,
Α) μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Β) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Γ) όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη
44) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει
Α) σε δύσπνοια
Β) στη διάσωση του τραυματία
Γ) σε μόνιμες 6λά6ες
45) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Β) ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή
Γ) τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
46) Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών
Α) πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια
Β) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών
Γ) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας
47) Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον
Α) 4,5 ωρών
Β) 45 λεπτών
Γ) 15 ή 30 λεπτών
48) Οι άδειες ΕΔΥΜ
Α) είναι ετήσιας διάρκειας
Β) ισχύουν για 2 έτη
Γ) ισχύουν για 3 έτη
49) Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση
Α) της καταπόνησης των τροχών
Β) της απόδοσης του συστήματος πέδησης
Γ) της κατανάλωσης καυσίμου
50) Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
Α) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
Β) οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Γ) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
51) Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
Α) επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών
Β) μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
Γ) χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία
52) Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα
Α) των κιλών του
Β) της ύλης του
Γ) του όγκου του
53) Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει
Α) ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ
Β) ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ
Γ) ποινή κάθειρξης (0 έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ
54) Το δίχτυ
Α) χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Β) πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα
Γ) πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα
55) Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η
Α) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Β) εταιρεία απεριόριστης ευθύνης
Γ) συλλογική επιχείρηση
56) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
Α) την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
57) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι
Α) 112 ώρες
Β) 144 ώρες
Γ) 90 ώρες
58) Δεν εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα
Α) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών
Β) που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς
Γ) μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού
59) Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα συμφωνά με τη CMR;
Α) Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης
Β) Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη
Γ) Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης
60) Γενικά, παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
Α) υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
Β) υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
Γ) έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους