Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Το ναυτικό μίλι είναι μονάδα μέτρησης:
Α) Της απόστασης στη θάλασσα.
Β) Της ταχύτητας στη θάλασσα.
Γ) Κανένα από τα 2.
2) Κόμβος είναι μονάδα μέτρησης:
Α) Της απόστασης στη θάλασσα.
Β) Της ταχύτητας στη θάλασσα και αντιστοιχεί σε ένα διανυόμενο μίλι ανά ώρα.
Γ) Της ταχύτητας και της απόστασης στη θάλασσα.
3) Βάθος είναι:
Α) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας έως το πυθμένα.
Β) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την τρόπιδα του σκάφους.
Γ) Τα έξαλα του σκάφους.
4) Πορτολάνα είναι:
Α) Ναυτικός χάρτης μεγάλης κλίμακας που απεικονίζει μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή.
Β) Απόσπασμα ναυτικού χάρτη υπό μεγάλη κλίμακά που απεικονίζει με μεγάλες λεπτομέρειες, λιμένες αρμούς και λιμενίσκους.
Γ) Απόσπασμα ναυτικού χάρτη υπό μικρή κλίμακα.
5) Γεωγραφικές Συντεταγμένες ενός σημείου είναι:
Α) Το γεωγραφικό πλάτος φ.
Β) Το σημείο που έμεινε ακυβέρνητο το σκάφος μας.
Γ) Το γεωγραφικό πλάτος φ και το γεωγραφικό μήκος λ.
6) Ένα ναυτικό μίλι στη θάλασσα ισούται
Α) Με 1853 μ.
Β) Με 1852 μ.
Γ) Με 1609 μ.
7) Ο Ναυτικός διαβήτης (κουμπάσο) είναι:
Α) Όργανο με το οποίο χαράσσονται πορείες πάνω στο ναυτικό χάρτη.
Β) Όργανο μέτρησης της απόστασης πάνω στο ναυτικό χάρτη.
Γ) Όργανο μέτρησης της ταχύτητας του σκάφους.
8) Κλίμακα πλάτους είναι:
Α) Η χαραγμένη στην πάνω και κάτω πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Β) Η χαραγμένη στην αριστερή και δεξιά πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Γ) Κανένα από τα 2.
9) Κλίμακα μήκους είναι:
Α) Η χαραγμένη στην πάνω ή κάτω πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Β) Η χαραγμένη στη δεξιά και αριστερή πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Γ) Κανένα από τα 2.
10) Που μετριέται η απόσταση:
Α) Μόνο στην κλίμακα πλάτους.
Β) Μόνο στην κλίμακα μήκους.
Γ) Και στην κλίμακα πλάτους και μήκους.
11) Γεωγραφικό στίγμα είναι:
Α) Ο προσδιορισμός της πορείας ενός πλοίου για το σημείο προορισμού.
Β) Το σημείο πάνω στα ναυτικό χάρτη που βρίσκεται το σκάφος σε δεδομένη χρονική στιγμή και προσδιορίζεται από την τομή του παραλλήλου του πλάτους και του μεσημβρινού του μήκους που διέρχονται από το σημείο αυτό.
Γ) Η απόσταση πού βρίσκεται το σκάφος από το λιμένα αναχώρησης.
12) Οι φάροι ή φανοί ή φανάρια χρησιμεύουν:
Α) Για την αναγνώριση των λιμένων από τα πλοία.
Β) Για την σήμανση των υφάλων, αβαθών κλπ.
Γ) Για να προσανατολίζουν και να καθοδηγούν με ασφάλεια τους ναυτιλλόμενους κατά την διάρκεια της νύχτας.
13) Όταν ο φάρος εκπέμπει κόκκινο φως:
Α) Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη.
Β) Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ακίνδυνη.
Γ) Η περιοχή έχει ρεύματα.
14) Στην είσοδο του λιμένα, ο πράσινος φανός τοποθετείται:
Α) Στο δεξιό άκρο του στομίου (εισόδου) σε σχέση με το εισερχόμενο στο λιμένα σκάφος.
Β) Στο δεξιό άκρο του στομίου (εισόδου) σε σχέση με το εξερχόμενο σκάφος.
Γ) Στη μέση της εισόδου του λιμένα.