Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
Α) 56 ώρες.
Β) 58 ώρες.
Γ) 50 ώρες.
2) Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
Α) Από τις καιρικές συνθήκες.
Β) Από το βάρος του οδηγού.
Γ) Από τον όγκο του οχήματος.
3) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
Α) Προαιρετικός.
Β) Υποχρεωτικός.
Γ) Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
4) Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
Α) Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
Β) Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
Γ) Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
5) Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
Α) Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Β) Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Γ) Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
6) Η διοίκηση μίας μεταφορικής επιχείρησης αποτελείται συνήθως από:
Α) Τον οδηγό και το συνοδηγό.
Β) Τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο.
Γ) Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα.
7) Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
Α) Των κυκλωμάτων πέδησης.
Β) Των ελαστικών.
Γ) Του κινητήρα.
8) Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο) και το λεωφορείο κινείται:
Α) Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
Β) Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c.
Γ) Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c.
9) Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
Α) Επί κεντρικής λεωφόρου.
Β) Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
Γ) Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
10) Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
Α) Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Β) Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Γ) Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.
11) Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
Α) Καθημένων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
Β) Καθημένων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Γ) Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθημένων.
12) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
Γ) 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
13) Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
Α) Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
Β) Ο πεπιεσμένος αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Γ) Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
14) Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
Α) Των κιλών του.
Β) Της ύλης του.
Γ) Του όγκου του.
15) Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δύο:
Α) Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Β) Ημερολογιακών εβδομάδων.
Γ) Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
16) Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
Α) Μόνο ία λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες.
Β) Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες.
Γ) Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
17) Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
Α) Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Β) Έγχυση λαδιού.
Γ) Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
18) Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
Α) Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
Β) Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
Γ) Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
19) Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Α) Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Β) Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Γ) Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
20) Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
Α) 4,5 ωρών.
Β) 45 λεπτών.
Γ) 45 ωρών.
21) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
Α) Υψηλές στροφές του κινητήρα.
Β) Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
Γ) Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
22) Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
Α) Μόνο από τον οδηγό.
Β) Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Γ) Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
23) Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:
Α) Ενημερώνει τους επιβάτες για ό,τι συμβαίνει.
Β) Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
Γ) Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
24) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
Α) Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Β) Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Γ) Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
25) Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
Α) Υποδιπλασιάζεται.
Β) Διπλασιάζεται.
Γ) Τετραπλασιάζεται.
26) Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
Α) Επιβράδυνση.
Β) Στροφή.
Γ) Επιτάχυνση.
27) Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
Α) Της ηχορύπανσης.
Β) Της οικονομίας καυσίμου.
Γ) Στα τέλη κυκλοφορίας.
28) Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
Α) Είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Β) Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Γ) Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
29) Ένα λεωφορείο έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
Α) 7,5 τόνοι.
Β) 4,5 τόνοι.
Γ) 4 τόνοι.
30) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
Α) Αλκοόλ.
Β) Καφέ.
Γ) Χυμούς.
31) Η επιτάχυνση ωθεί τους επιβάτες:
Α) Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Β) Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Γ) Προς το εσωτερικό της στροφής.
32) Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»:
Α) Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
Β) Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Γ) Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
33) Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
Α) Τον οδηγό μόνο.
Β) Το όχημα μόνο.
Γ) Τον οδηγό και το όχημα.
34) Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
Α) Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
Β) Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Γ) Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
35) Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
Α) Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
Β) Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Γ) Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
36) Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
Α) Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
Β) Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
Γ) Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
37) Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
Α) 70 km/h.
Β) 80 km/h.
Γ) 90 km/h.
38) Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
Α) Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.
Β) Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
Γ) Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
39) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Α) Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
Β) Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Γ) Είναι λιγότερο θορυβώδης.
40) Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
Α) Υποδιπλασιάζεται.
Β) Διπλασιάζεται.
Γ) Τετραπλασιάζεται.
41) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
Α) Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Β) Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
Γ) Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
42) Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
Α) Το πολύ 45 ωρών.
Β) Τουλάχιστον 33 ωρών.
Γ) Τουλάχιστον 57 ωρών.
43) Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:
Α) Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
Β) Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
Γ) Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
44) Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση:
Α) Έχει μικρότερη απόδοση.
Β) Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Γ) Έχει ίδια απόδοση.
45) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
Α) Είναι σταθερό.
Β) Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Γ) Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
46) Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
Α) Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Β) Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Γ) Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
47) Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
Α) Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
Β) Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Γ) Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
48) Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τις περιηγήσεις τουριστών είναι:
Α) Ειδικές τακτικές γραμμές.
Β) Τακτικές γραμμές.
Γ) Έκτακτες γραμμές.
49) Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
Α) Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Β) Γίνεται αλλαγή λαδιών.
Γ) Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
50) Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
Α) Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Β) Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Γ) Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
51) Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
Α) Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
Β) Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Γ) Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
52) Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
Α) 56 ώρες.
Β) 58 ώρες.
Γ) 50 ώρες.
53) Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:
Α) Ειδικές τακτικές γραμμές.
Β) Τακτικές γραμμές.
Γ) Έκτακτες γραμμές.
54) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Α) Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Β) Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Γ) Ως πιστωτική κάρτα.
55) Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:
Α) Άλλη εργασία.
Β) Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
Γ) Χρόνος οδήγησης.
56) Τριβή ονομάζεται:
Α) Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Β) Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Γ) Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
57) Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνιστάται:
Α) Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης.
Β) Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
Γ) Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
58) Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
Α) Υδροπνευματικό σασμάν.
Β) Αυτόματο σασμάν.
Γ) Μηχανικό σασμάν.
59) Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
Β) Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Γ) Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
60) Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
Α) Στην πράσινη περιοχή.
Β) Στην κίτρινη περιοχή.
Γ) Στην κόκκινη περιοχή.