Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οι άδειες ΕΔΥΜ
Α) είναι ετήσιας διάρκειας
Β) ισχύουν για 2 έτη
Γ) ισχύουν για 3 έτη
2) Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
Α) εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο
Β) εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
3) Συμφωνά με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους
Α) στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα
Β) στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας
Γ) στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα
4) Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά
Α) τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων
Β) τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς
Γ) την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων
5) Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί
Α) φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων
Β) γενικότερη αναβάθμιση
Γ) γενικότερη υποβάθμιση
6) Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ τρεις μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δύο
Α) οποιονδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης
Β) ημερολογιακών εβδομάδων
Γ) οποιοδήποτε κανονικών ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης
7) Το έντυπο Φιλικής Δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από
Α) τους εμπλεκόμενους οδηγούς
Β) τον αστυνομικό υπηρεσίας
Γ) τον τραυματιοφορέα
8) Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
Α) μειώνεται
Β) δεν αλλάζει
Γ) αυξάνεται
9) Το μέγεθος της ροπής είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
10) Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης
Α) των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης
Β) του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερόμενου εμπορεύματος
Γ) του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου
11) Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας
Α) απαλλάσσεται
Β) έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις
Γ) τιμωρείται έως και με ισόβια κάθειρξη
12) Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται
Α) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά
Β) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά
Γ) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια
13) Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι κρίσιμη για την άνεση και για την ασφάλειά του. Εξαρτάται από
Α) τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού
Β) τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού
Γ) το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος
14) Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
Α) στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
Β) στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
Γ) στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
15) Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει να
Α) απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης
Β) εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
Γ) ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
16) Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
Β) Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Γ) Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
17) Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με
Α) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά δευτερόλεπτο
Β) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά λεπτό
Γ) το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα
18) Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται
Α) μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
Β) αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου
Γ) μείωση του κόστους συντήρησης
19) Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να
Α) κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση
Β) γευματίζει
Γ) εκτελεί κάποια άλλη εργασία
20) Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα
Α) τουλάχιστον 45 λεπτών
Β) το πολύ 45 λεπτών
Γ) ακριβώς 45 λεπτών
21) Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία
Α) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών, εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος
Β) σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας
Γ) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο
22) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) το σβήσιμο του τσιγάρου
Β) η αφαίρεση των υποδημάτων των τραυματιών
Γ) η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών
23) Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη
Α) μόνο για τις εθνικές μεταφορές
Β) τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές
Γ) μόνο για τις διεθνείς μεταφορές
24) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε
Α) οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ
Β) δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ
Γ) χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα
25) Το διάλειμμα γίνεται
Α) εκτός του οχήματος μόνο
Β) εντός του οχήματος μόνο
Γ) εντός ή εκτός του οχήματος
26) Το σύστημα ALB είναι μια ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο
Β) το συντελεστή πρόσφυσης
Γ) την ταχύτητα
27) Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι
Α) αποκλειστικά πνευματικό
Β) αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό
Γ) αποκλειστικά υδροπνευματικό
28) Το σύστημα ελέγχου πλοήγησης (cruise control) συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό
Α) να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα
Β) να επιβραδύνει ομαλά
Γ) να επιταχύνει ομαλά
29) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
30) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) περιορισμό του οπτικού πεδίου
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
31) Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που
Α) έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς
Β) έχουν μόνο υλικές ζημιές
Γ) συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί
32) Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό
Α) μόνο χρηματικό πρόστιμο
Β) ποινή φυλάκισης από 6 έως 10 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
Γ) ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
33) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
34) Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού
Α) όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις
Β) κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου
Γ) όταν αυτό είναι έμφορτο
35) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού,
Α) μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Β) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Γ) όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη
36) Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο
Α) δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
Β) τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος
Γ) τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
37) Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
38) Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:
Α) το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης
Β) το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών
Γ) το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου
39) Η πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο)
Α) λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική
Β) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική
Γ) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι μηχανική
40) Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται
Α) στους άξονές του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
Β) στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
Γ) ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού
41) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε
Α) ΣΕΚΟΟΜΕΕ
Β) ΣΕΚΑΜ
Γ) ΚΕΘΕΥΟ
42) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να
Α) τον τοποθετήσετε μπρούμυτα
Β) τον τοποθετήσετε ανάσκελα
Γ) εφαρμόσετε πίεση στην πληγή
43) Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την τριβή σε
Α) ανωφέρεια
Β) κατωφέρεια
Γ) στροφή
44) Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται
Α) στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης
Β) στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα
Γ) στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα
45) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
46) Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να
Α) έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm
Β) είναι το πολύ τρίκλωνα
Γ) έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm
47) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
Α) εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο
Β) εργάζονται χωρίς ασφάλιση
Γ) είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τους
48) Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Α) Σε μεταφορές τροφίμων
Β) Σε μεταφορές επίπλων
Γ) Σε μεταφορές φαρμάκων
49) Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει
Α) οπωσδήποτε να σταματήσετε
Β) να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας
Γ) να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία
50) Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση σε
Α) κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης
Β) ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης
Γ) αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας
51) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρά πλεονέκτημα
Α) του χαμηλού κόστους μεταφοράς
Β) της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς
Γ) του υψηλού κόστους μεταφοράς
52) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
Α) την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
53) Η ορθολογική οδήγηση
Α) περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση
Β) προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
Γ) πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο
54) Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις
Α) 9 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 11 ώρες
55) Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο
Α) της μάζας του προς την ισχύ
Β) του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) μεταφοράς φορτίου
56) Συρμός είναι ο συνδυασμός
Α) ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου
Β) ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου
Γ) ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
57) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
58) Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό
Α) στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο
Β) στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο
Γ) στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού
59) Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να
Α) εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα
Β) καταναλώσει χρόνο και χρήμα
Γ) προκαλέσει σοβαρό ατύχημα
60) Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται
Α) μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Β) βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Γ) σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες