Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
Α) Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR
Β) Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR
Γ) Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR
2) Αδράνεια ενός οχήματος λέγεται η
Α) δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο
Β) δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση
Γ) αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
3) Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν
Α) τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
Β) τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης
Γ) την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
4) Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν
Α) αποκλειστικά εθνικές μεταφορές
Β) αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές
Γ) και τα δύο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες
5) Οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει
Α) τη 1 ώρα
Β) τα 15 λεπτά
Γ) τα 30 λεπτά
6) Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
7) Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι
Α) 2 έτη
Β) 3 έτη
Γ) 5 έτη
8) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
Α) η αποφυγή εμποδίου
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων
9) Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού
Α) ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού
Β) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Γ) κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
10) Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία,
Α) τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου
Β) τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου
Γ) Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου
11) Το δίχτυ
Α) χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Β) πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα
Γ) πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα
12) Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 10 χρόνια
Γ) 15 χρόνια
13) Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών
Α) μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Β) ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Γ) μικρότερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
14) Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο
Α) προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Β) αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Γ) προς το εσωτερικό της στροφής
15) «Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση
Α) του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους
Β) της φέρουσας ικανότητας του άξονα
Γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου
16) Η εργονομία ασχολείται με
Α) τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές αγαθών
Β) το εργατικό δίκαιο
Γ) τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας
17) Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών
Α) θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες
Β) δε θα πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες
Γ) θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες
18) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με
Α) υψηλές στροφές κινητήρα
Β) χαμηλές στροφές κινητήρα
Γ) διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης
19) Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
Α) ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
Β) κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
Γ) κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
20) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε
Α) αιολική ενέργεια
Β) ατμοσφαιρικούς ρύπους
Γ) θερμότητα
21) Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε
Α) έξι μήνες
Β) ένα χρόνο
Γ) δυο χρόνια
22) Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
Α) στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
Β) στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
Γ) στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
23) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο μέγιστο
Α) απόβαρο
Β) ωφέλιμο φορτίο
Γ) μεικτό βάρος
24) Το πλάτος της μετώπης
Α) θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
Β) δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος
Γ) θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
25) Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που
Α) είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
Β) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν
Γ) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
26) Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται για
Α) την εκκίνηση ενό φορτηγού
Β) τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) την ακινητοποίηση ενός φορτηγού
27) Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ
Α) του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων
Β) του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων
Γ) του κινητήρα και των τροχών
28) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
Β) κάθε χρόνο
Γ) μετά από κάθε επισκευή του
29) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει
Α) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό
Β) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό
Γ) ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό
30) Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά
Α) άνω των 3,5 τόνων
Β) κάτω των 3,5 τόνων
Γ) άνω των 7 τόνων
31) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) υποκαθιστά
Α) τον αναστολέα διαφορικού
Β) το ABS
Γ) τους μειωτήρες κινητήριων αξόνων
32) Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα
Α) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Β) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Γ) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
33) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι
Α) 1/2 λίτρο
Β) 1 λίτρο
Γ) 2 λίτρα
34) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
Α) είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Β) είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
35) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
Α) τα ελαστικά
Β) την ανάρτηση
Γ) τα φρένα
36) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται
Α) στον κινητήρα
Β) στο κέντρο στροφής
Γ) στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα
37) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
Α) φρούτων και λαχανικών
Β) νερού
Γ) πουλερικών ή/και ψαριών
38) Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση
Β) την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών του κινητήρα
Γ) την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού
39) Ένα φορτηγό έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι
Α) 7,5 τόνοι
Β) 4,5 τόνοι
Γ) 4 τόνοι
40) Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
Β) Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Γ) Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
41) Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε
Α) ένα χρόνο
Β) έξι μήνες
Γ) δύο χρόνια
42) Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να
Α) έλκουν άλλα υλικά σώματα
Β) παραμένουν σε επαφή με το έδαφος
Γ) αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους
43) Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
44) Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες
Α) οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου
Β) οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου
Γ) οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου
45) Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
46) Η συνθήκη «Σένγκεν» είναι μια διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για
Α) τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών
Β) την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών
Γ) τις εμπορευματικές μεταφορές
47) Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει
Α) τη συσκευή του ταχογράφου
Β) φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες
Γ) τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή
48) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακά ταχογράφο
Α) μόνο ιδιοχείρως
Β) στη θέση «ανάπαυση»
Γ) στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού»
49) Το ιδανικό ύφος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι
Α) στο πάνω μέρος του κεφαλιού
Β) στο σαγόνι
Γ) στο πάνω μέρος των αυτιών
50) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει
Α) τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις
Β) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη
Γ) τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων
51) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
52) Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός
Α) πρέπει να κοιμάται
Β) μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του
Γ) δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση
53) Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
Α) τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
Β) το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
Γ) τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
54) Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
Α) 56 ώρες
Β) 58 ώρες
Γ) 50 ώρες
55) Γενικά, παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
Α) υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
Β) υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
Γ) έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους
56) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Α) από δυο οδηγούς για το ίδιο όχημα
Β) από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα
Γ) ως πιστωτική κάρτα
57) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε
Α) οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ
Β) δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ
Γ) χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα
58) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) το σβήσιμο του τσιγάρου
Β) η αφαίρεση των υποδημάτων των τραυματιών
Γ) η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών
59) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
60) Κατά τη μεταφορά παλετών
Α) το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα
Β) πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα
Γ) πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα